معماری
خانه / Uncategorized @fa / زعفران ارگانیک

زعفران ارگانیک

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﯿﮏ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و آﺳﯿﺐﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﯽ  از ﻣﺼـﺮف اﻧـﻮاع ﮐﻮدﻫـﺎي ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺳـﻤﻮم  و ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓـﺖ و  ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﮐﺸﺎورزي ﻏﯿﺮ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﮐﺸـﺎورزي ارﮔﺎﻧﯿــﮏ ﺗﺴــﺮﯾﻊ ﺷــﻮد ارﮔﺎﻧﯿﮏ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪون ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ   ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﯿـﺪ  و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ، ﮐﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﯿـﮏ  ازﻟﺤـﺎظ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬـﺎده ﻫـﺎي  ارزان و ﻏﯿﺮ وارداﺗﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

 

4

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ دل ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف زﻋﻔـﺮان ﻏﯿـﺮ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف زﻋﻔﺮان ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ارزش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺰد ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮدن راﻫﮑﺎرﻫـﺎي ارﺗﻘـﺎ ﺟﺎﯾﮕـﺎه و ارزش ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﺰد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﻣﺼـﺮف ﻣﺤﺼـﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑــﯽ از ﺑﺎاﻫﻤﯿــﺖ ﺗــﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎ ازﻧﻈــﺮ ﻣﺼــﺮفﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﮐــﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ و ارﮔﺎﻧﯿـﮏ ﺑـﻮدن ﻣﺤﺼـﻮل اﺳـﺖ، دارا ﺑـﻮدن ﺑﺮﭼﺴﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺄﺛ ﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ اﯾـﻦ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺑـﺮ ﻣﺼﺮف آﺗﯽ زﻋﻔﺮان ارﮔﺎﻧﯿﮏ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﮐـﺮدن و ﺣﺘﯽ اﻟﺰام ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺮاي زﻋﻔـﺮان ارﮔﺎﻧﯿـﮏ، ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﺎرا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑـﺮاي ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﻔـﺎوت ﻗﯿﻤـﺖ زﻋﻔﺮان ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺟﺎﯾﮕـﺎه زﻋﻔـﺮان ارﮔﺎﻧﯿﮏ در ﺳﺒﺪ آﺗﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗـﻼش در ﺟﻬـﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎي دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و اﻋﻄﺎي ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت دارد، ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

همچنین ببینید

The Biggest Myth About Custom Essays Review Exposed

The Foolproof Custom Essays Review Strategy You may be provided the project with more revisions …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *